Still life photography by Ella Scott 
Animation by Karine Zenda 

#motionphotography
 


          ︎